Thailand’s Martech Report 2023

Martech Report เล่มแรกของไทย! ข้อมูลจากผู้คนในแวดวง Martech ทั้งจากผู้ใช้งานจริงและผู้เชี่ยวชาญที่จะพาไปเจาะ Insight ในตลาดไทยแบบจัดเต็ม

DB2B Digital Marketing for B2B Bootcamp

Customer Persona [Template]

ดาวน์โหลด Persona Template ฟรี! สร้าง Persona สำหรับธุรกิจสำหรับใช้สื่อสารแผนการตลาด แผนธุรกิจได้เข้าใจทุกทีม [ดาวน์โหลดฟรี]

1 2