Martech Report 2024 Download

Customer Persona [Template]

ดาวน์โหลด Persona Template ฟรี! สร้าง Persona สำหรับธุรกิจสำหรับใช้สื่อสารแผนการตลาด แผนธุรกิจได้เข้าใจทุกทีม [ดาวน์โหลดฟรี]

ธุรกิจ B2B ทำ Digital Marketing อย่างไรให้ประสบความสำเร็จในปี 2020

ธุรกิจ B2B ทำ Digital Marketing อย่างไรให้ประสบความสำเร็จในปี 2020 สไลด์การบรรยายจากงาน B2B Digital Marketing Talk งาน Meetup ใหญ่ที่ถอดบทเรียนด้าน Digital Marketing จากคนทำจริง ถ่ายทอดโดยวิทยากรจาก Content Shifu และ Magnetolabs พร้อมวิทยากรต่างประเทศจาก HubSpot มาแชร์กรณีศึกษาและให้แนวคิดและแนวทางกับคุณ กรอกฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด E-BOOK

1 2