Strategy & Tactic

20 กลยุทธ์การตลาดที่ใช้ได้จริง ช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าได้ดีกว่าเดิม

กลยุทธ์ที่จะช่วยให้แบรนด์เข้าถึงลูกค้าและขายของได้ง่ายขึ้น กลยุทธ์หลายข้อที่คุณอาจมองข้ามไป

Martech Report 2024 Download