Strategy & Tactic

ธุรกิจควรใช้ CRM อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ? พร้อมกรณีศึกษา

ชวนคุณมาเปลี่ยนลูกค้าขาจรให้กลายเป็นลูกค้าขาประจำด้วยการทำ CRM ที่ธุรกิจคุณเองก็ทำได้ พร้อมกรณีศึกษาการทำ CRM ที่ประสบความสำเร็จ

Martech Report 2024 Download
Sales

กรณีศึกษา ทำ Inbound Marketing โดยธุรกิจ B2B Trading กับต่างชาติ แล้วเห็นผลลัพธ์ภายใน 1 ปี

ตัวอย่าง Inbound Marketing ประสบการณ์ทำจริงโดย Trading ต่างประเทศที่เห็นผลจริงใน 1 ปี เริ่มตั้งแต่ Attract > Engage > Delight เจาะทุกขั้นตอน