Content

“ทำคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอ” หัวใจสำคัญในการทำเพจ: ถอดแนวคิดและวิธีทำงานจากเพจ 8 บรรทัดครึ่ง

พูดคุยกับคุณต้อง กวีวุฒิ จากเพจ 8 บรรทัดครึ่ง แนวคิดและวิธีการทำงานแบบไหนที่ทำให้เพจเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริหารงาน/ชีวิต/เวลา อย่างไร ให้สามารถทำคอนเทนต์ได้สม่ำเสมอ (ทั้งที่มีงานประจำล้นมือ)

Martech Report 2024 Download