Digital Content Writer Checklist

Digital Content Writer's Checklist

Digital Content Writer’s Checklist เล่มนี้ คุณสามารถใช้อ้างอิงดูว่ามีอะไรที่ต้องคำนึงถึง เป็นการตรวจบทความของคุณก่อนที่จะ Publish เพราะการเขียนคอนเทนต์ออนไลน์หนึ่งชิ้นขึ้นเผยแพร่บนแพลตฟอร์มดิจิทัล แตกต่างจากการผลิตผลงานเผยแพร่บนแพลตฟอร์มรูปแบบเดิมอย่างสื่อสิ่งพิมพ์

สิ่งที่ต้องคำนึงมีตั้งแต่เรื่องลักษณะ รูปแบบ และข้อจำกัดระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อดิจิทัลที่แตกต่างกัน ส่งผลให้วิธีการผลิต สไตล์การเสพ ตลอดจนลักษณะของตัวคอนเทนต์เองก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย

ล็อกอินและดาวน์โหลด Checklist เล่มนี้ เพื่อคุณจะได้ Check ก่อน Share อย่างมั่นใจมากขึ้น 🙂

กรอกฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด E-BOOK