E-book เรื่องต้องรู้ก่อนมีเว็บไซต์

10 เรื่องต้องรู้ก่อนมีเว็บไซต์ (คู่มือสำหรับเจ้าของเว็บไซต์)

เรื่องของเว็บไซต์ไม่ใช่เรื่องของผู้พัฒนาหรือทีม Web Developer เท่านั้น

เพราะในทุกๆ ขั้นตอนกว่าจะมีเว็บยังมีเรื่องอื่นๆ ที่ต้องอาศัยข้อมูลและความเข้าใจของ “เจ้าของเว็บไซต์” หรือธุรกิจ เพื่อให้เว็บไซต์ที่เสร็จออกมา สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของหรือธุรกิจได้

ใน E-Book เล่มนี้ แบ่งเป็น 3 พาร์ท

  • เรื่องพื้นฐานในการทำเว็บไซต์ (Fundamental)
  • เรื่องของการทำเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ (Marketing)
  • การดูแลเว็บไซต์ให้ปลอดภัยและพร้อมอยู่เสมอ (Maintenance)

เพื่อให้คุณสามารถกำหนดทิศทางการทำเว็บไซต์ได้ตั้งแต่ต้น และดูแลเว็บไซต์ให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ตั้งใจ (ไม่เสียเงินเปล่า)

กรอกฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด E-BOOK