Market Research Technology (Presentation)

Market Insights Technology: How To Research and Analyze Like a Pro: เจาะลึกกลยุทธ์การหา Market Insights ด้วย MarTech อย่างมืออาชีพ

สไลด์การบรรยายจากงาน Market Insights Technology: How To Research and Analyze Like a Pro: เจาะลึกกลยุทธ์การหา Market Insights ด้วย MarTech อย่างมืออาชีพ

งานสัมมนาออนไลน์ที่ Content Shifu ร่วมกับ InsightEra ในการแชร์ความรู้ที่จะช่วยตอบโจทย์การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ ไปจนถึงการวัดผลลัพธ์ที่แม่นยำ เพิ่มขีดความสามารถในการทำการตลาดให้ธุรกิจของคุณ ด้วย Market Insight 

กรอกฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด E-BOOK