Design Brief Template ดีไซน์บรีฟ

Design Brief Canvas [Template]

เทมเพลตในการสร้างบรีฟดีไซน์หรือ Creative Work ในรูปแบบ Canvas ที่เน้นการสื่อสารด้วยภาพมากขึ้น ละเอียด ครอบคลุม เพื่อใช้สื่อสารกับ Graphic Designer หรือคนทำงานดีไซน์ พร้อมคำแนะนำและไกด์ไลน์ในการสร้างบรีฟคุณภาพ

✔︎ ความสำคัญของดีไซน์บรีฟที่ดี
✔︎ รายละเอียดและคำแนะนำในการสร้างบรีฟ
✔︎ ตัวอย่างการบรีฟดีไซน์
✔︎ เทมเพลต Canvas ที่พร้อมให้คุณแก้ไข

กรอกฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด Template