Inbound Marketing Glossary

คลังรวมคำศัพท์ทางการตลาดที่ผู้สนใจเรื่อง Inbound Marketing ควรรู้

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

A

A/B Testing

คือ การทดลองเปรียบเทียบชิ้นงานสองแบบที่แตกต่างกัน เพื่อประเมินว่าแบบใดให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังได้ดีกว่า

Analytics

หมายถึง การนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดผลบนแพลตฟอร์มดิจิทัลมาวิเคราะห์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ รวมทั้งหาสาเหตุและแนวทางปรับปรุง พัฒนา ให้ดีขึ้น

Attract

หมายถึง การสร้างความสนใจสำหรับดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาหา เป็นขั้นตอนแรกตามแนวปฏิบัติของการตลาดแบบแรงดึงดูด

B

A/B Testing

คือ การทดลองเปรียบเทียบชิ้นงานสองแบบที่แตกต่างกัน เพื่อประเมินว่าแบบใดให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังได้ดีกว่า

Analytics

หมายถึง การนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดผลบนแพลตฟอร์มดิจิทัลมาวิเคราะห์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ รวมทั้งหาสาเหตุและแนวทางปรับปรุง พัฒนา ให้ดีขึ้น

Attract

หมายถึง การสร้างความสนใจสำหรับดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาหา เป็นขั้นตอนแรกตามแนวปฏิบัติของการตลาดแบบแรงดึงดูด

C

A/B Testing

คือ การทดลองเปรียบเทียบชิ้นงานสองแบบที่แตกต่างกัน เพื่อประเมินว่าแบบใดให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังได้ดีกว่า

Analytics

หมายถึง การนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดผลบนแพลตฟอร์มดิจิทัลมาวิเคราะห์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ รวมทั้งหาสาเหตุและแนวทางปรับปรุง พัฒนา ให้ดีขึ้น

Attract

หมายถึง การสร้างความสนใจสำหรับดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาหา เป็นขั้นตอนแรกตามแนวปฏิบัติของการตลาดแบบแรงดึงดูด

V

A/B Testing

คือ การทดลองเปรียบเทียบชิ้นงานสองแบบที่แตกต่างกัน เพื่อประเมินว่าแบบใดให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังได้ดีกว่า

Analytics

หมายถึง การนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดผลบนแพลตฟอร์มดิจิทัลมาวิเคราะห์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ รวมทั้งหาสาเหตุและแนวทางปรับปรุง พัฒนา ให้ดีขึ้น

Attract

หมายถึง การสร้างความสนใจสำหรับดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาหา เป็นขั้นตอนแรกตามแนวปฏิบัติของการตลาดแบบแรงดึงดูด

W

A/B Testing

คือ การทดลองเปรียบเทียบชิ้นงานสองแบบที่แตกต่างกัน เพื่อประเมินว่าแบบใดให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังได้ดีกว่า

Analytics

หมายถึง การนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดผลบนแพลตฟอร์มดิจิทัลมาวิเคราะห์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ รวมทั้งหาสาเหตุและแนวทางปรับปรุง พัฒนา ให้ดีขึ้น

Attract

หมายถึง การสร้างความสนใจสำหรับดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาหา เป็นขั้นตอนแรกตามแนวปฏิบัติของการตลาดแบบแรงดึงดูด