Industry Insight

ธุรกิจจะลุยทำออนไลน์เลยดีไหม? E-Commerce จะปรับตัวอย่างไรในวันที่ผู้บริโภคก็ปรับตัวสู่ New Normal

ก้าวสู่ยุค New Normal ที่ทั้งผู้บริโภคและธุรกิจต้องปรับตัวมาอยู่โลกออนไลน์กัน ..ธุรกิจจะยกเลิกทำออฟไลน์แล้วหันไปทำออนไลน์เต็มตัวเลยจะดีไหม?

Martech Report 2024 Download