Martech Report 2024 Download
Email Marketing

Drip Marketing Campaign: กลยุทธ์หยดน้ำหลอมหัวใจ ส่งคอนเทนต์ออกไปให้ถูกคน ถูกเวลา พร้อมตัวอย่างจาก Content Shifu

Drip Campaign เทคนิคการทำให้คอนเทนต์ที่เตรียมไว้แล้ว ให้ส่งไปหาผู้รับในเวลาที่เหมาะสม