Strategy & Tactic

บริหารลูกค้าจำนวนมากอย่างไร? สัมภาษณ์เบื้องหลัง ตั้งแต่เริ่มต้นจนสู่การขยาย Customer Experience ของ Bitkub

Exclusive Interview กับคุณปอนด์ Head of Operations and Customer Support เรื่องการทำ CX ของ Bitkub ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

Strategy & Tactic

Omnichannel คืออะไร? แนะนำวิธีทำ พร้อมซอฟต์แวร์การตลาดเพื่อเข้าถึงลูกค้าในทุกช่องทาง

ตอบทุกเรื่องเกี่ยวกับการทำ Omnichannel Marketing คืออะไร ต้องทำอะไรบ้าง อธิบายตัวอย่าง พร้อมแนะนำซอฟต์แวร์ทำ Omnichannel [เริ่มต้นทำได้เลย]

Martech Report 2024 Download