Website

5 ความต่างของ ‘ซับโดเมน’ กับ ‘ซับไดเรกทอรี’ ที่ต้องรู้ก่อนเลือก

แม้ว่า URL จะหน้าตาคล้ายกัน แต่จริงๆ แล้วซับโดเมนกับซับไดเรกทอรีมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากในเชิงการใช้งาน ซึ่งถ้าเลือกทางผิด ก็อาจทำให้การจัดการเว็บของคุณลำบากขึ้นในระยะยาว