Strategy & Tactic

โลกเปลี่ยน CX ยิ่งสำคัญ! สรุปงาน CX Champion ถอดรหัสผู้นำเกมด้าน CX ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

เนื้อหาครบทั้ง 4 หัวข้อ ตั้งแต่ภาพใหญ่ไปจนถึงเทคโลยี พร้อมแจกสไลด์ต่อท้ายบทความนี้