Marketing Technology

อ่านก่อน รู้ก่อน! 5 ขั้นตอนในการเลือกซื้อ CDP ให้เหมาะกับองค์กรของคุณ!

แนะนำประเภทของ CDP ตามลักษณะการใช้งาน และ 5 ขั้นตอนในการเลือกระบบ CDP ที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับแต่ละองค์กรได้

Technology

Customer Data Platform (CDP) คืออะไร? มีประโยชน์ยังไงกับธุรกิจในยุคดิจิทัล

ทำความรู้จักกับ CDP เครื่องมือที่นักการตลาดในยุคดิจิทัลทุกคนควรรู้จัก มีประโยชน์ยังไงกับการทำธุรกิจ บทความนี้มีคำตอบ

Martech Report 2024 Download