Strategy & Tactic

ยกระดับ Customer Experience ด้วยกลยุทธ์ MarTech จาก InsightERA​​​​​​​​ [พร้อมกรณีศึกษา]

เจาะกลยุทธ์การยกระดับ Customer Experience ด้วย MarTech อย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น! จากแง่มุมของ InsightERA ผู้นำเทคโนโลยีที่เข้าใจตลาดไทย และเป็น End-to-End MarTech Solution

Marketing Automation

Freshworks – ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าด้วยระบบ CXM

ทำความรู้จักกับ Freshworks เครื่องมือที่นำระบบ CXM มาช่วยให้ธุรกิจเข้าใจความต้องการของลูกค้า และตอบสนองได้อย่างตรงจุดมากกว่าเดิม

Martech Report 2024 Download