Customer Persona

Search result
Think
Customer Persona ใช้อย่างไร ให้ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจจากการทำ Digital Marketing
คำแนะนำในการสร้าง Persona เพื่อเข้าใจลูกค้าในเชิงธุรกิจของคุณได้ามากขึ้น

นอกจากบทความ เรายังมี E-books คลังเครื่องมือ
และคลังข้อมูลที่ให้สมาชิกเท่านั้นดาวน์โหลดได้

Other Topics

เลือกอ่านคอนเทนต์ได้ตามหัวข้อที่สนใจได้เลย