AI

รู้จัก Human-Centered AI (HCAI) กุญแจสำคัญของประสบการณ์ที่ลื่นไหลอย่างเข้าใจมนุษย์

ชวนรู้จัก Human-Centered AI ปัญญาประดิษฐ์ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าด้วยการผสมผสานกันระหว่าง Human และ AI